Algemene voorwaarden Wilan B.V. (Consument)

1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder
 • ‘Wilan’: Wilan B.V. (KvK-nummer: 17146443)
 • ‘Algemene voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden van Wilan.
 • ‘Klant’: de contractspartij van Wilan die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Deze partij kan koper van zaken en/of kan opdrachtgever van Wilan zijn.
 • ‘Aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan Klant.
 • ‘Schriftelijk’: hieronder wordt mede begrepen per fax of e-mail.
 • Wanneer in de Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koop/afname van zaken’ of een vervoeging daarvan of variant daarop dan wordt daarmee bedoeld zowel de koop/levering van zaken als de afname/levering van diensten of een combinatie van beide.
2. Toepasselijkheid en uitbreiding beschermde personen (derdenbeding)
 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Wilan en Klant. Als een bepaling uit de Algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, is die bepaling ongeldig. De overige bepalingen in de Algemene voorwaarden blijven gewoon geldig.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Wilan gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Wilan en aan hen gelieerde rechtspersonen, alsmede ten behoeve van alle voor Wilan en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Wilan.
3. Offertes en totstandkoming overeenkomst
 1. Een offerte van Wilan is 30 dagen geldig.
 2. Tussen Wilan en Klant komt een overeenkomst tot stand, op het moment dat Wilan dit schriftelijk aan Klant heeft bevestigd, dan wel op het moment dat Wilan een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
4. Prijzen
 1. Alle prijzen van Wilan zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en – indien van toepassing – brandstof-, transport-, service-, onderhouds-, reparatie- en verzekeringskosten.
5. Technische en andere eisen – leveringsgebied
 1. Wilan is slechts bekend met de algemene Nederlandse voorschriften en normen ten aanzien van het verkochte. Zij is niet bekend met voorschriften en/of technische vereisten die specifiek gelden voor Klant of met buitenlandse voorschriften of normen en Klant is ervoor verantwoordelijk dat Wilan voldoet aan deze toepasselijke voorschriften en/of normen. Technische en andere eisen die door Klant aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche gebruikelijke eisen, dienen voor het sluiten van de overeenkomst door Klant nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.
 2. Indien de overeenkomst tussen Klant en Wilan door Wilan gedeeltelijk of geheel in het buitenland moet worden uitgevoerd, dan is Klant verplicht dit voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan Wilan te melden. Zaken die door Wilan worden geleverd, mogen niet buiten Europa gebruikt worden in verband met art. 18.1, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeenkomen.
6. Monsters, modellen en voorbeelden
 1. Indien door Wilan een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
7. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Alle opdrachten van Klant worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Wilan. Wilan bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Wilan op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Klant, mits dit naar het oordeel van Wilan bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
 2. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wilan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wilan worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wilan zijn verstrekt, heeft Wilan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Klant in rekening te brengen.
 3. Wilan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wilan is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Wilan de uitvoering van die onderdelen die behoren tot een volgende fase opschorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
8. Levering
 1. Levering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling op de locatie van Wilan. Afgeleverde zaken dienen op grond van de wet aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Transport van gekochte zaken naar Klant vindt plaats door een derde en voor rekening en risico van Klant. Klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Als aflevering bij Klant plaatsvindt, vindt de juridische levering plaats op het moment dat de gekochte zaken de locatie van Wilan verlaten.
 3. Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd en/of Wilan Klant bericht dat de gekochte zaken gereed zijn voor levering. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Wilan of een derde, op kosten en voor risico van Klant.
 4. De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door Wilan altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wilan gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. De levertijd en/of uitvoeringstermijn gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en specificaties, in het bezit zijn van Wilan, de overeengekomen (aan)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor levering en/of uitvoering is voldaan.
 5. Bij vertraagde aflevering of uitvoering dient Klant Wilan altijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke hersteltermijn te geven voordat verzuim intreedt. De redelijke hersteltermijn is tenminste 3 weken.
 6. Wilan is gehouden tot vergoeding van de schade die Klant lijdt vanaf het moment waarop Wilan in verzuim verkeert ter zake de tijdige aflevering. Bij vertraagde aflevering of uitvoering is ieder recht van Klant op enige vergoeding van Wilan beperkt tot een maximum van 1% van de factuurwaarde, tenzij het te laat afgeleverde of uitgevoerde een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan betrof, in welk geval vergoeding beperkt is tot 1% van de factuurwaarde daarvan.
 7. Het is Wilan toegestaan verkochte zaken in gedeelten (af) te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden (af)geleverd, is Wilan bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
9. Klachten en herroepingsrecht
 1. Klant dient klachten over (af)geleverde zaken en verrichte werkzaamheden of diensten binnen 14 dagen na ontdekking – en uiterlijk binnen 1 jaar nadat resp. de zaken hadden moeten zijn (af)geleverd en de werkzaamheden of diensten hadden moeten zijn verricht – schriftelijk te melden aan Wilan. Als Wilan blijkt dat een klacht gegrond is, dan kan zij, naar haar keuze:
  • De koopsom of een vergoeding (terug)betalen;
  • De werkzaamheden/diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen; of
  • De zaken/werkzaamheden/diensten alsnog leveren/verrichten, tenzij dit inmiddels voor Klant zinloos is geworden. Dit laatste dient door Klant gemotiveerd aangetoond te worden.
  Als Wilan aansprakelijk is voor schade van Klant, dan geldt telkens art. 18 (Aansprakelijkheid).
 2. Indien geen sprake is van een uitzondering op het wettelijke herroepingsrecht, waaronder die genoemd in art. 6:230p BW (zie ook artikel 9.4), komt aan Klant het wettelijk herroepingsrecht toe ex art. 6:230o BW). Een eventueel herroepingsrecht houdt in dat Klant de overeenkomst met Wilan zonder opgave van redenen kan ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de volledige bestelling heeft ontvangen. Klant kan het eventuele herroepingsrecht onder andere uitoefenen door het toezenden het ingevulde modelformulier van Bijlage 1 aan Wilan.
 3. De kosten van het terugzenden van gekochte zaken in geval van uitoefening van het eventuele herroepingsrecht komen voor rekening van Klant.
 4. Voor gekochte zaken die volgens de specificaties van Klant zijn vervaardigd en die niet geprefabriceerd zijn, alsmede voor gekochte zaken die specifiek voor Klant zijn bestemd, bestaat geen herroepingsrecht als bedoeld in art. 9.2.
10. Garantie en wijziging in de te leveren zaken
 1. Wilan garandeert, uitsluitend jegens Afnemer en voor zover niet anders overeengekomen, dat de constructie en waterdichtheid van de polyesterzwembaden voor een periode van 5 jaar na (af)levering indien en voor zover deze correct en in lijn met eventuele voorschriften zijn geïnstalleerd, na levering geen beschadiging heeft plaatsgevonden en er sprake is geweest van correct gebruik. Wilan staat uitdrukkelijk niet in voor de installatie van geleverde zaken. Klant dient een deskundige in te schakelen voor de installatie. Voor geleverde apparatuur geldt de garantietermijn van de desbetreffende leverancier. De periode van vijf jaar vangt aan op 1) factuurdatum of, 2) op het moment van levering, waarbij de eerst voorkomende datum bepalend is.
 2. Als Wilan blijkt dat u conform artikel 10.1 terecht een beroep doet op de garantie, dan is artikel 9.1 van toepassing. Uitsluitend Klant en Wilan kunnen aanspraak maken op c.q. rechten ontlenen aan artikel 10.1. Klant kan haar rechten en aanspraken uit hoofde van artikel 10.1 niet overdragen zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
11. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering aan de zijde van Wilan daardoor worden beïnvloed. Wilan zal Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Wilan Klant hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Wilan daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
12. Intellectueel eigendom (IE)
 1. Alle door Wilan verstrekte stukken, waaronder rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen door Klant zonder voorafgaande toestemming van Wilan niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 2. Wilan behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder de Auteurswet.
 3. Wilan behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 4.  Klant staat er jegens Wilan voor in dat de door Klant aan Wilan verstrekte instructies, informatie, ontwerpen en/of andere stukken de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schenden en Klant vrijwaart Wilan voor alle aanspraken van derden ter zake. Klant is gehouden alle door Wilan in dit verband geleden schade te vergoeden, waaronder de volledige kosten van verweer.
13. Opzegging & beëindiging met wederzijds goedvinden
 1. Voor zover van een overeenkomst van opdracht sprake is, kan Klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen, maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW. In dat geval is Klant een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
14. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
 1. Wilan behoudt zich van alle aan Klant te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling van Klant aan Wilan volledig zijn tenietgegaan:
  • De vorderingen die gelden als tegenprestatie voor door Wilan aan Klant krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken en met die overeenkomst samenhangende voor Klant verrichte en te verrichten werkzaamheden;
  • De vorderingen die ontstaan als gevolg van het door Klant tekortschieten in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de hiervoor bedoelde overeenkomsten ten aanzien van de geleverde zaken.
 2. Klant kan de krachtens art. 14.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallende of verpande zaken niet vervreemden of tot zekerheid laten strekken voor vorderingen van derden anders dan Wilan. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende of verpande zaken mogen niet door Klant worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van Klant.
 3. Indien Klant zijn verplichtingen jegens Wilan niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Wilan gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in art. 14.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Klant of derden die zaak voor Klant houden weg te halen of weg te doen halen. Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Wilan om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.
 4. Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Wilan geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Wilan, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij Klant aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Wilan, behoudens tegenbewijs van Klant.
 5. Klant stelt – op eerste verzoek van Wilan – (aanvullende) zekerheid voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Wilan op Klant, uit welke hoofde ook, zodat Wilan doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. Klant verschaft de zekerheid die Wilan wenst, maar hoeft aan Wilan niet meer zekerheid te geven dan redelijkerwijs nodig is. De (aanvullende) zekerheid kan bijvoorbeeld bestaan uit integrale betaling van het gekochte vóór (af)levering.
15. Prijsverhoging
 1. Wilan mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die na het plaatsen van een bestelling is opgetreden, aan Klant doorberekenen. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
16. Betaling
 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, betaalt Klant het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de levering, bij de totstandkoming van de overeenkomst, middels de door Wilan beschikbaar gestelde betaalmogelijkheden.
 2. Door Klant gedane betalingen strekken – zelfs als Klant bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.
 3. Indien Klant in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Wilan rustende betalingsverplichting, dan is Klant over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Wilan en alle aan Wilan gelieerde (rechts)personen zijn (ook onderling) steeds bevoegd om al hetgeen zij van Klant te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Klant.
 5. Klant is zonder toestemming van Wilan niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Wilan te verrekenen.
17. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding
 1. Alle vorderingen van Wilan op Klant zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
  • Klant in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Wilan;
  • Na het sluiten van de overeenkomst aan Wilan ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • De (voorlopige) surseance, het faillissement of een (vorm van) insolventieprocedure of schuldsanering van Klant wordt aangevraagd;
  • Klant onder curatele wordt gesteld;
  • Beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de goederen van Klant en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst beïnvloedt;
  • Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst te kunnen nakomen.
 2. In de genoemde gevallen is Wilan bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van Wilan om schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien de surseance, het faillissement of een (vorm van) insolventieprocedure of schuldsanering van Klant wordt aangevraagd of uitgesproken of een beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de goederen van Klant of op zaken die zich onder Klant bevinden, is Klant verplicht Wilan terstond hiervan op de hoogte te brengen.
18. Aansprakelijkheid
 1. Wilan is onder voorwaarden verzekerd voor aan derden toegebrachte schade.
 2. Alle aansprakelijkheid van Wilan als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering ter zake een gebeurtenis in enig geval geen dekking biedt of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Wilan beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van Wilan gedurende het tijdsvlak waarin de gebeurtenis plaatsvond, tenzij de gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan.
 3. Aan de zijde van Klant komt nooit voor vergoeding in aanmerking:
  • Gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, gemiste besparingen en reis- en verblijfkosten;
  • Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie Wilan die niet met de leiding van zijn bedrijf belast zijn.
 4. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Wilan en al dan niet impliciet door Wilan gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Wilan of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.
 5. Wilan is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Klant te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Wilan op deze derden weet te verhalen.
 6. Klant vrijwaart Wilan voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de door Wilan uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Wilan voor een dergelijke aanspraak niet ook jegens Klant aansprakelijk is of de aanspraak – gecumuleerd met een eventuele aanspraak van Klant – de in deze Algemene voorwaarden genoemde maximumaanspraak overtreft. Klant is dan gehouden ook alle door Wilan in dit verband geleden schade, waaronder de volledige kosten van verweer, te vergoeden.
 7. De in art. 18.6 bedoelde vrijwaring is slechts van toepassing met dien verstande dat voor het geval bij uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door Wilan of door een persoon of zaak waarvoor Wilan aansprakelijk is, Klant niet verplicht is deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in zijn verhouding tot Wilan voor een groter deel te dragen dan waartoe hij volgens de wet verplicht is.
19. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Wilan die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Wilan kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Wilan afhankelijk is; sluiting op last van de overheid; het weer; stakingen of werkonderbrekingen; groot en klein molest; natuurgeweld zoals aardbevingen; terrorisme; brand; verlies of diefstal; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; blokkades van wegen, waterwegen en havens; import- of handelsbeperkingen; en cybercriminaliteit.
 2. Wilan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wilan haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wilan opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wilan niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Wilan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. De rechtsverhouding tussen Wilan en Klant is onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen ter zake de overeenkomst tussen Wilan en Klant dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de bevoegde rechter voor Breda. Wilan blijft echter bevoegd Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Klant.
 3. Klant heeft het recht om gedurende één maand nadat Wilan zich schriftelijk op de forumkeuze in art. 20.2 heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van een geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
Download